Mobil matförsäljning

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom mobil matförsäljning. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.
 • Livsmedelshantering

  +

  Registrering
  Tillfälliga verksamheter och mobila verksamheter som reser runt ska vara registrerade hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd om de hanterar livsmedel. Detta gäller exempelvis matvagnar, marknadsstånd, korvgrillning, restaurangtält och redan registrerade verksamheter som tillfälligt utökar sin verksamhet utanför sin lokal.

  Om du ska registrera dig för stadigvarande verksamhet finns det två blanketter som ska fyllas i och skickas till oss. Ska du bara registrera dig för ett evenemang under några dagar räcker det att du fyller i blanketten Anmälan om registrering. Du hittar blanketterna här.

  Fett- och oljeavskiljare
  Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar. Därför måste du ha en fettavskiljare om du hanterar livsmedel.

  Läs mer om fett-och oljeavskiljare

  Registrering från en annan kommun
  Har du en mobil registrering från en annan kommun gäller den även i Kungsbacka. Registreringen måste gälla den vagn, tält eller liknande som du har på platsen. Om registreringen är tidsbegränsad gäller den bara inom de angivna datumen. Registreringen ska alltid finnas på plats och kunna visas upp för kontrollmyndigheten.

  Avgift
  När du registrerar dig för ett evenemang tar vi ut en avgift för hantering av din anmälan på motsvarande en timmes handläggningstid. Registrerar du dig för stadigvarande verksamhet tar vi även ut en årlig avgift för våra kontroller. Hur stor årsavgiften blir beror bland annat på vilka livsmedel du hanterar, hur stor verksamheten är och under hur lång tid verksamheten är igång.

  Läs mer om avgifter

  Egenkontroll
  Du måste ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten.

  Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

  Läs mer om egenkontroll

  Lokalen
  Det finns krav på hur en tillfällig eller mobil livsmedelslokal ska se ut. Bland annat ska det vara hela och släta ytor som är lätta att rengöra. Det ska finnas handtvättställ intill den plats där man hanterar oförpackade livsmedel. Personalen ska ha tillgång till en egen toalett som inte används av allmänheten.

  Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

  Läs mer om utformning av lokaler

  Om du använder annat än kommunalt vatten eller har vatten på dunk
  Om du bereder livsmedel och inte använder kommunalt vatten i din verksamhet ska du även registrera brunnen där du tar vatten ifrån. Vattnet ska analyseras och måste uppfylla vissa krav. Kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för mer information. Om du använder vatten som förvaras i dunk ska du se till att vattenkvaliteten är bra.

 • Tillstånd för offentlig platsmark

  +

  Nyttjandet av offentlig plats styrs till stor del av ordningslagen. Polisen är tillståndsmyndighet men kommunen har vetorätt. För den som vill nyttja offentlig plats är ärendehanteringen enligt följande:

  Polistillstånd
  Vad som kräver tillstånd enligt ordningslagen och vilken typ av tillstånd som behövs hittar du på polisens webbplats. Där hittar du även blanketter för din ansökan.

  Polisen lämnar vidare ansökan för yttrande till bland annat kommunen och i de flesta fall till förvaltningen för Teknik som tillstyrker eller avslår ansökan. Hör gärna av dig till Teknik redan innan du gör en ansökan till polisen, så kan vi hjälpa dig med en bedömning om vad som brukar vara möjligt.

  Ansökningar där Teknik brukar yttra sig handlar bland annat om:

  • Tillstånd för allmän sammankomst (till exempel demonstrationer)
  • Tillstånd för offentlig tillställning (till exempel loppmarknad)
  • Tillstånd för användande av offentlig plats (till exempel placering av byggnadsställning, skylt eller scen)
  • Tillstånd för trottoarpratare

  Läs mer om kommunens ordningsföreskrifter

  Trottoarpratare

  Vill du som näringsidkare använda en trottoarpratare på allmän plats i Kungsbacka måste du söka tillstånd. Trottoarprataren måste också vara av en godkänd modell och placeras på rätt sätt, läs mer via länken nedan.

  Använda en offentlig plats

  Bygglov
  För vissa anläggningar krävs bygglov. Upplysningar om vilka anläggningar som är bygglovspliktiga samt anmälan om bygglov gör du hos förvaltningen för Plan & Bygg.

  Avgifter
  Förutom avgiften för polistillståndet har kommunen enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut avgifter för användning av offentlig plats som står under kommunens förvaltning. Förvaltningen för Teknik ansvarar för att avgifterna kommer in till kommunen.

 • Brandfarlig och explosiv vara för matvagnar och tält

  +

  Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE) beskrivs vilka tillstånd och utbildningar som krävs för att få sälja eller handha brandfarliga och/eller explosiva ämnen. När man pratar brandfarlig vara så är mängden viktig för vilket tillstånd och vilka åtgärder man måste göra. Krav på tillstånd beror också på vilken verksamhet som bedrivs.

  Kringresande matvagnar som under en kort tidsperiod hanterar maximalt 60 liter gasol åt gången inte behöver söka något tillstånd. Samma sak gäller om man använder ett öppet tält till matlagning, ungefär som ett gatukök. Däremot är det viktigt att kunderna inte får gå in i tältet

  Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten i Storgöteborg.

 • Serveringstillstånd

  +

  Serveringstillstånd krävs enligt alkohollagen för att få servera starköl, sprit, vin och andra alkoholhaltiga drycker mot ersättning. Verksamhet är uppdelad i två delar, i en ansöknings- och utredningsdel och en tillsynsdel där rådgivning och service till branschen ingår.

  Tillståndsenheten ansvarar för utredning av serveringstillstånd. Handläggningstiden för ett serveringstillstånd är cirka 4-8 veckor och kostnaden är mellan cirka 8 450 och10 000 kronor beroende av vilken typ av verksamhet och tillstånd som avses.

  För att få bedriva försäljning av folköl (2,25 – 3,5 volymprocent) krävs att du som näringsidkare anmäler försäljningen till Kungsbacka kommun som har register över försäljningsställena och utövar tillsyn över dessa. För att få bedriva försäljning av tobak kräver att du har försäljningstillstånd. 

  Läs mer om serveringstillstånd

  Läs mer om försäljning av folköl och tobak