Foto: bildarkivet.se/Thomas Adolfsén Foto: bildarkivet.se Foto: bildarkivet.se/Thomas Adolfsén

Lantbruk och hästhållning

Du som har jordbruk kan få hjälp av Miljö & Hälsoskydd när det gäller frågor som rör din verksamhet, hantering av gödsel, kemikalier, avfall och döda djur.

Hantera gödsel

Du ska hantera gödsel så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som det blir så lite läckage som möjligt till yt- och grundvatten. Den som hanterar gödseln är ansvarig för att använda tillräckliga skyddsåtgärder.

Så hanterar du gödsel

Tre sätt att ta hand om hästgödsel

Hästgödsel kan du antingen ta hand om själv på egen mark, lämna till en lokal lantbrukare eller till en privat entreprenör.

Så tar du hand om hästgödsel

Slamgödsel på åkermark

Vid rening av avloppsvatten bildas ett slam som innehåller mull, fosfor och kväve. Slam kan användas som gödning för jordbruket och sprids hos de lantbrukare som vill. 

Slamgödsel på åkermark

Du får sprida slam vid samma tidpunkter som organiska gödselmedel

Använda kemiska bekämpningsmedel

När du använder kemiska bekämpningsmedel utsätter du både dig själv och miljön för risker. Därför finns det regler för hur de får användas.

Så hanterar du bekämpningsmedel

Så hanterar du kemikalier

Hantera djur

Om du ska hålla över 100 så kallade djurenheter måste du göra en anmälan till Miljö & Hälsoskydd. Du behöver också anmäla om du vill hålla djur inom detaljplanelagt område.

Så anmäler du djurhållning

Du kan även behöva tillstånd från länsstyrelsen om du har många djur. 

Döda djur

Döda lantbruksdjur som kor, får, getter och grisar ska inte grävas ner utan de ska förbrännas på godkända anläggningar. Genom Svensk lantbrukstjänst kan du hitta vilket företag som hämtar döda djur i Kungsbacka.

Svensk lantbrukstjänst

Gräva ner döda hästar och sällskapsdjur

Du får gräva ner döda sällskapsdjur på egen mark. Om du har ett godkännande från Miljö & Hälsoskydd får du också gräva ner döda hästar.

Detta gäller för nedgrävning av häst

Använda oljecistern

Du som äger en cistern för förvaring av olja eller petroleumprodukter är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. När du ska installera en ny cistern eller ta en befintlig ur bruk anmäler du det till Miljö & Hälsoskydd.

Detta gäller för cisterner

Förvara och hantera avfall

All ensilageplast ska återvinnas. När och var du ska lämna plasten för insamling kan du läsa på Svensk ensilageplast retur AB webbplats.

Svensk ensilageplast retur tar hand om ensilageplasten

För övrigt avfall gäller samma regler som för andra verksamheter.

Så tar du hand om avfallet