Bostäder för nyanlända

De senaste tio åren har vår kommun växt med ungefär tusen nya invånare varje år och bostadsbyggandet har inte hängt med. De allra flesta som kommer hit är inte nyanlända utan svenska medborgare som flyttat från en annan kommun. I kommunen tar vi också varje år emot nyanlända personer med uppehållstillstånd som anvisats hit av Migrationsverket. De flesta som kommer är barnfamiljer som ska etablera sig i Kungsbacka.
 • Vem ordnar kommunen boende åt?

  +

  Kommunen erbjuder bostad till den som har fått uppehållstillstånd av flykting- eller andra skyddsskäl, som anvisats till Kungsbacka och som inte själv kan ordna boende. Den som tackar nej till ett erbjudet boende måste ordna det på egen hand.

  Den som är nyanländ har samma skyldighet som andra invånare att betala hyra.

  Eftersom kommunen är skyldig att erbjuda bostäder till nyanlända, förmedlas hyreslägenheter utanför den vanliga bostadsförmedlingen.

  Även andra kommuninvånare som av medicinska eller sociala skäl har svårt att få bostad kan få hjälp av kommunen via särskild bostadsförsörjning.

  Regler för särskild bostadsförsörjning

  Eftersom det är brist på lägenheter i Kungsbacka bor många i tillfälliga bostäder. Det är oftast enkla boenden i ombyggda lokaler där de boende delar sovutrymme, kök och badrum med flera andra.

 • Finns det boende för de som kommer?

  +

  Kommunen har tagit emot nyanlända i den takt vi är ålagda under 2018 och 2019 av Migrationsverket. Vi har utifrån den bostadsbrist som råder sökt igenom alternativa lösningar och boendeformer i kommunen och även om sovsalar inte är en optimal lösning för våra nyanlända, så har kommunen tvingats använda detta alternativ. 

 • Vilka boendeformer finns?

  +

  Vi har stor bostadsbrist i Kungsbacka kommun samtidigt som vi behöver ta emot det antal personer som anvisats hit av Migrationsverket. Det gör att vi har flera tillfälliga boenden, som de nyanlända får bo i en kortare eller längre tid i väntan på en permanent bostad.

  De tillfälliga boenden är främst kommunala lokaler som har anpassats för boendeändamål. Vi hyr även ett par privata fastigheter för boende för nyanlända. För att kunna möta upp ett akut behov har vi även en sovsal tillgänglig, där det kan bli aktuellt att bo under en övergångsperiod.

  Sovsalar

  I sovsal bor man en kortare eller längre tid i väntan på en permanent bostad. De som anvisas hit har redan uppehållstillstånd och ska etablera sig i Kungsbacka. Ur integrationsperspektiv är exempelvis sovsal inte att föredra eftersom det kan försvåra för familjerna att ha en fungerande vardag. Sovsalar är därför en lösning som vi inte velat ta till.

  Hyreslägenheter

  Vi har ett bra samarbete med lokala fastighetsbolag som lämnar lägenheter till nyanlända och med privatpersoner som hyr ut rum eller lägenhet till nyanlända.

  Vill du hyra ut privat?

   

   

   

  Hitta eget boende

  De nyanlända uppmanas att ställa sig i bostadskön, får information om hur man söker bostad på egen hand och att det är deras eget ansvar att ordna bostad om de har anhöriga som väntas komma senare.

 • Var placeras boenden för nyanlända?

  +

  Kommunen tittar på olika lokaler och områden som kan fungera som tillfälliga boenden.

  Platserna behöver finnas nära kommunikationer så att de som bor där kan ta sig till skola och jobb. Även de tillfälliga boendena ska fungera utifrån hälsa, hygien, matlagningsmöjligheter med mera.

  Vilka lokaler och områden som det handlar om blir offentligt först när bygglovsprocessen är igång. Se mer info i fliken ovan.

  Användning av egna lokaler

  I första hand är det egna lokaler som inte används för någon verksamhet som är aktuella att titta på. Lokaler där det redan pågår verksamhet kan också bli aktuella men verksamheter i kommunen ska påverkas så lite som möjligt.

  Kommunen har som generellt uppdrag att minska sina kostnader för lokaler. Idag lägger vi cirka 12% av kommunens totala kostnader på lokaler och den andelen ska minska. Vi prioriterar därför mellan olika lokalbehov väldigt hårt. I alla verksamheter jobbar vi med att använda lokaler mer effektivt – till exempel genom att förtäta i befintliga lokaler och omfördela lokaler som inte används.

 • Vem ordnar boende åt asylsökande?

  +

  Migrationsverket som ansvarar för boende för asylsökande, förutom för ensamkommande asylsökande barn som är kommunens ansvar.

  Kommunens ansvar för att ordna boende till anvisade nyanlända med uppehållstillstånd, men inte till anhöriga och egenbosatta.

 • Vanliga frågor och svar om sovsalar

  +

  Vilka verksamheter kommer att beröras av att kommunen behöver öppna upp sovsalar?

  Det är inte beslutat ännu. Vi kommer att hålla dialog med de verksamheter som berörs. Vi kommer även att vara försiktiga med uppgifter om detta eftersom boendena är människors privatbostäder

  Går det att begära ut en lista över nuvarande och kommande sovsalar?

  Nej, vi har ingen sådan upprättad lista hos oss.

  När ni tidigare har byggt om en förskola till HVB-hem informerade ni grannarna, men inte nu när ni bygger om till sovsal – varför då?

  I samband med att lokalen skulle användas som HVB-verksamhet ville vi informera grannarna om vilken kommunal verksamhet som skulle bedrivas i området och de förändringar som genomfördes i lokalen.

  Så som läget är nu är boendet ingen kommunal verksamhet utan privata bostäder för dem som fått sin placering i Kungsbacka kommun. Vi valde att ta hänsyn till dem som ska bo där och därför kommunicerades inte deras privata bostadsadresser ut.

  Vad har anvisade nyanlända för skyldigheter jämfört med andra grupper som också behöver hjälp med bostad?

  De personer som vi idag ordnar tillfälligt boende i sovsalar för har samma skyldighet att betala hyra som andra, de har fått sitt uppehållstillstånd och är på så sätt svenskar. Vi som kommun stöttar flera grupper för tak över huvudet, bland annat har Individ & Familjeomsorgen ett 40-tal lägenheter som nyttjas av personer som i behov av särskilt stöd. Vi som kommun kan även gå in med satsningar för att på så sätt jobba vräkningsförebyggande. Dessa lösningar finns för personer som bor i Kungsbacka kommun oavsett födelseort.

  Anordnar Kungsbacka kommun boende till anhöriga eller tillståndssökande?

  Nej, vi fokuserar på att lösa de uppdrag vi enligt lag är ålagda att göra. Vårt uppdrag är att lösa boende för de nyanlända som anvisas hit av Migrationsverket, det är inte att lösa boende även för anhöriga eller tillståndssökande.

 • Hur sprider ni boendena i Kungsbacka?

  +
  Redan i den övergripande samhällsplaneringen ser vi över behovet av kommunala bostäder och där ingår bostäder för nyanlända.

  Vår ambition är att sprida boenden för anvisade nyanlända geografiskt i kommunen för en bra integration. När vi planerar tittar vi både på var vi har tillgång till mark men även hur närhet till kommunal service ser ut. Barn behöver få plats på förskolor och ungdomar på skolor. Vi tittar på möjlighet till kollektivtrafik, livsmedel och kommunal verksamhet. Vi har löpande dialog med vårt bostadsbolag Eksta Bostads AB som driver Tempohus för att se var vi kan bygga.


  Satsar på riktiga boenden

  Det senaste har det blivit en viss koncentration till Anneberg och Åsa eftersom det är där vi har mark och det finns närhet till kommunal service. Alternativet hade varit sovsalar och det ser vi inte som värdiga boenden. Därför satsar vi på riktiga boenden när vi har möjlighet till det.
 • Varför hjälper ni anvisade nyanlända före andra grupper som också behöver hjälp med bostad?

  +

  De personer som vi idag ordnar boende för har samma skyldighet att betala hyra som andra, de har fått sitt uppehållstillstånd och är på så sätt svenskar. Vi som kommun stöttar flera grupper för tak över huvudet, bland annat har Individ & Familjeomsorgen ett 40-tal lägenheter som nyttjas av personer som i behov av särskilt stöd.

  Vi som kommun kan även gå in med satsningar för att på så sätt jobba vräkningsförebyggande. Dessa lösningar finns för personer som bor i Kungsbacka kommun oavsett födelseort.

Under hösten och vintern 2018–2019 fortsätter Kungsbacka kommun arbetet med att hitta boendelösningar för de nyanlända som lämnar Migrationsverkets boenden för att de fått placering i Kungsbacka. Kungsbacka arbetar intensivt på många fronter samtidigt för att skapa ett så bra mottagande som möjligt.

Läs gärna tidigare publicerade artiklar nedan:

2018-12-13 Hjälp oss hjälpa - flera barnfamiljer i kommunens sovsalar

2018-10-24 Fler sovsalar blir lösning för att ge nyanlända tak över huvudet

2017-12-15 Boende för nyanlända i kommunens lokaler

2017-11-23 Förbereder boende för nyanlända

2017-09-25 Nya boendelösningar krävs för nyanlända