Bostäder för nyanlända

De senaste tio åren har vår kommun växt med ungefär tusen nya invånare varje år och bostadsbyggandet har inte hängt med. De allra flesta som kommer hit är inte nyanlända utan svenska medborgare som flyttat från en annan kommun. I Kommunen tar vi också varje år emot nyanlända personer med uppehållstillstånd som anvisats hit av Migrationsverket. De flesta som kommer är barnfamiljer som ska etablera sig i Kungsbacka.
 • Vem ordnar kommunen boende åt?

  +

  Kommunen erbjuder bostad till den som har fått uppehållstillstånd av flykting- eller andra skyddsskäl, som anvisats till Kungsbacka och som inte själv kan ordna boende. Den som tackar nej till ett erbjudet boende måste ordna det på egen hand.

  Den som är nyanländ har samma skyldighet som andra invånare att betala hyra.

  Eftersom kommunen är skyldig att erbjuda bostäder till nyanlända, förmedlas hyreslägenheter utanför den vanliga bostadsförmedlingen.

  Även andra kommuninvånare som av medicinska eller sociala skäl har svårt att få bostad kan få hjälp av kommunen via särskild bostadsförsörjning.

  Regler för särskild bostadsförsörjning

  Eftersom det är brist på lägenheter i Kungsbacka bor många i tillfälliga bostäder. Det är oftast enkla boenden i ombyggda lokaler där de boende delar sovutrymme, kök och badrum med flera andra.

 • Boenden som kan bli aktuella

  +

  Ekenässkolan

  Bygglovsansökan är inlämnad, idag pågår ingen verksamhet i lokalen. 

  Kyvik HVB

 • Finns det boende för de som kommer?

  +

  Utifrån bostadsbristen har kommunen under 2016 och 2017 inte haft möjlighet att ta emot nyanlända i den takt vi är ålagda av Migrationsverket. Samtidigt har Migrationsverket nu meddelat att de personer som väntat på bosättning i mer än två månader inte längre kan stanna kvar på Migrationsverkets egna boende. Detta innebär att kommunen kommer tvingas öppna sovsalar för att ta emot de nyanlända från och med vintern 2017. Vi har sökt igenom möjliga lösningar och boendeformer i kommunen och även om sovsalar inte är en optimal lösning för våra nyanlända, så är det den möjligheten vi har för att ordna boenden snabbt.

 • Vilka boendeformer finns?

  +

  Vi har stor bostadsbrist i Kungsbacka kommun samtidigt som vi behöver ta emot det antal personer som anvistats hit av Migrationsverket. Det gör att vi har flera tillfälliga boenden, som de nyanlända får bo i en kortare eller längre tid i väntan på en permanent bostad.

  De tillfälliga boenden är främst kommunala lokaler som har anpassats för boendeändamål. Vi hyr även ett par privata fastigheter för boende för nyanlända. För att kunna möta upp ett akut behov har vi även en sovsal tillgänglig, där det kan bli aktuellt att bo under en övergångsperiod.

  Sovsalar

  I sovsal bor man en kortare eller längre tid i väntan på en permanent bostad. De som anvisas hit har redan uppehållstillstånd och ska etablera sig i Kungsbacka. Ur integrationsperspektiv är exempelvis sovsal inte att föredra eftersom det kan försvåra för familjerna att ha en fungerande vardag. Sovsalar är därför en lösning som vi inte velat ta till.

  Hyreslägenheter

  Vi har ett bra samarbete med lokala fastighetsbolag som lämnar lägenheter till nyanlända och med privatpersoner som hyr ut rum eller lägenhet till nyanlända.

  Vill du hyra ut privat?

  Under 2017 byggde kommunen även modullägenheter i Kläppa och Anneberg för att möta behovet av bostäder.

  Villavagnar

  Under 2018 planeras bland annat för ett antal villavagnar som också hyrs ut. De platser som kan bli aktuella för villavagnar finns i bygglovsansökan. De som är grannar med de fastigheter som berörs får i vanlig ordning handlingarna från Byggnadsförvaltningen.

  Villavagnarna är ett led i att ordna boende för främst nyanlända. Villavagnar kommer att vara en åtgärd tills behovet av permanenta eller alternativa lösningar finns och bygglov finns beviljat.

  Villavagnar är inte permanenta bostäder utan ett komplement till och istället för sovsalar eller andra gemensamma boenden.

  I en villavagn finns allt man behöver för att kunna leva. Kök, badrum, klädvård, sovrum samt kombinerad matplats och vardagsrum.

  Hitta eget boende

  De nyanlända uppmanas att ställa sig i bostadskön, får information om hur man söker bostad på egen hand och att det är deras eget ansvar att ordna bostad om de har anhöriga som väntas komma senare.

 • Var placeras boenden för nyanlända?

  +

  Kommunen tittar på olika lokaler och områden som kan fungera som tillfälliga boenden.

  Platserna behöver finnas nära kommunikationer så att de som bor där kan ta sig till skola och jobb. Även de tillfälliga boendena ska fungera utifrån hälsa, hygien, matlagningsmöjligheter med mera.

  Vilka lokaler och områden som det handlar om blir offentligt först när bygglovsprocessen är igång. Se mer info i fliken ovan.

  Användning av egna lokaler

  I första hand är det egna lokaler som inte används för någon verksamhet som är aktuella att titta på. Lokaler där det redan pågår verksamhet kan också bli aktuella men verksamheter i kommunen ska påverkas så lite som möjligt.

  Kommunen har som generellt uppdrag att minska sina kostnader för lokaler. Idag lägger vi cirka 12% av kommunens totala kostnader på lokaler och den andelen ska minska. Vi prioriterar därför mellan olika lokalbehov väldigt hårt. I alla verksamheter jobbar vi med att använda lokaler mer effektivt – till exempel genom att förtäta i befintliga lokaler och omfördela lokaler som inte används.

 • Vem ordnar boende åt asylsökande?

  +

  Migrationsverket som ansvarar för boende för asylsökande, förutom för ensamkommande asylsökande barn som är kommunens ansvar.

  Kommunens ansvar för att ordna boende till anvisade nyanlända med uppehållstillstånd, men inte till anhöriga och egenbosatta.

Under hösten och vintern 2018-2019 fortsätter Kungsbacka kommun arbetet med att hitta boendelösningar för de nyanlända som lämnar Migrationsverkets boenden för att de fått placering i Kungsbacka. Kungsbacka arbetar intensivt på många fronter samtidigt för att skapa ett så bra mottagande som möjligt.

Läs gärna tidigare publicerade artiklar nedan:

2017-12-15 Boende för nyanlända i kommunens lokaler

2017-11-23 Förbereder boende för nyanlända

2017-09-25 Nya boendelösningar krävs för nyanlända