Foto Scandinav/marie linner

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig personal i skolans dagliga förebyggande elevhälsoarbete. Inom Förskola & Grundskola och för våra gymnasieskolor finns också skolläkare som är medicinskt ansvarig för verksamheten.

Hälsobesök och vaccinationer

Eleverna gör regelbundet under skoltiden hälsobesök hos skolsköterskan. Vid hälsobesöket i årskurs fyra möter eleven skolläkaren.

Alla elever erbjuds vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. För att kunna vaccinera behöver vi samtycke från elevens vårdnadshavare.

Mer information om vaccinationer samt vaccinregister hittar du här:

Folkhälsomyndigheten

Undersökningar och samtal

Hälsobesökens syfte är att förebygga och upptäcka eventuella hälsoproblem. Vid besöken ingår kontroll av elevens tillväxt, syn, hörsel och rygg.

Vid hälsobesöken samtalar skolsköterskan med eleven om hur han/hon mår och följer upp elevens hälsostatus som allergier, huvudvärk och eventuella andra tecken på ohälsa. 

Inför hälsobesöken i förskoleklass samt årskurs 4 och 7/8 skickar vi hem ett frågeformulär där vi efterfrågar olika uppgifter om barnets hälsa.

Vilka kontroller som görs i de olika årskurserna hittar du lite längre ner på denna sida. Vid behov gör vi naturligtvis ytterligare hälsobesök eller kontroller och om det behövs bokar skolsköterskan tid med skolläkaren.

Kontakta skolsköterskan

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Elever och deras föräldrar kan ringa skolsköterskan för att få råd eller boka tid för besök. Eleven kan också besöka skolsköterskan under mottagningstiden, information om mottagningstider och skolsköterskans kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida. Du hittar skolans hemsidan via länken nedan.

Alla våra grundskolor

Gymnasier i Kungsbacka

Det är bra om du som är förälder kontaktar oss om ditt barn har eller får sjukdom som har betydelse för skolsituationen till exempel allergi, infektionskänslighet, långvarig eller ofta återkommande sjukdom. Vi vill också hjälpa till att försöka lösa problem som kan hänga samman med hur ditt barn har det i skolan, till exempel oklar trötthet eller magont.

Skolsköterskan och skolhälsovården har inte möjlighet att ta hand om alla hälsoproblem men vid behov samarbetar och remitterar till vårdcentral, Bup, barn-och ungdomsmedicinsk avdelning eller andra mottagningar.  

Program för hälsobesök

Förskoleklass

Hörselundersökning. Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och syn.

Årskurs 2

Undersökning av tillväxt och vid behov syn. Vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund.

Årskurs 4

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, rygg och vid behov syn. 

Årskurs  5

Flickor och pojkar erbjuds HPV vaccination. Vaccinationen ger ett skydd mot ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer.

Årskurs  6

Årskurs 7, 8

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, rygg, färgseende och vid behov syn. Vaccination stelkramp, difteri, kikhosta (med start 2016). Utdrag ur journal på givna vaccinationer i skolan.

Gymnasiets årskurs 1

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt samt färgseende vid behov. Riktad undersökning/information om hälsa utifrån ett yrkesmedicinskt perspektiv på gymnasienivå samt uppföljning av vaccinationer.