Barngrupper i Kungsbackas förskolor

I våra förskolor arbetar vi för att styra om vårt arbetssätt från det traditionella med barnen indelade i olika fasta avdelningar, till en modell där barnen är uppdelade i mindre barngrupper under större delen av dagen.

Arbetet utgår från det som forskningen lyft fram när det gäller vad som är viktigt för barns bästa. Några utgångspunkter är att vi arbetar för ett samspel mellan lärande-miljöer både inne och ute,  förskollärarnas uppdrag, kompetens och schemaläggning samt barnens vistelsetider. Genom arbetet vill vi närma oss Skolverkets riktmärken när det gäller barngruppers storlek.

Via länkarna hittar du dokument kopplade till vårt arbete med att organisera en förskola utifrån barnens behov.

Förskolan organisering- så uppfyller Kungsbacka Skolvekets riktmärke för gruppstorlekar

Riktlinje Förskolan ansvarsområde 

Exempel från Björkris förskola

Här berättar rektor i förskolan Kattis Skoogsberg om hur hon tillsammans med sina medarbetare under det senaste året utvecklat en verksamhet där barnen vistas i mindre grupper under större delen av dagen. På Björkris förskola har de tidigare fem avdelningar gjorts om till nio barngrupper.

– Nu när det är färre antal barn per grupp så ser vi att barnen stannar kvar längre i leken, det var tidigare vanligt att barnen sökte  pedagogernas bekräftelse istället för att leka, berättar Kattis. De barnen som är lite mer försiktiga tar nu också mer plats i gruppen och vågar skapa lekkontakter.

– Vi hade tidigare en traditionell schemaläggning av personalen som innebar treskift. Modellen medförde en hög belastning vid mellanmålet eftersom personal gick hem samtidigt som barnantalet var ungefär detsamma. Idag går den första personalen hem klockan 15 vilket har bidragit till minskad stress hos personalen, detta gäller även den som går hem som  tidigare upplevde det stressande att lämna sina kollegor.

Kattis framhåller att ett förändringsarbete inte är en spikrak väg, det finns utmaningar att möta men en central del det senaste året har varit fokusering på vad som är bäst för barnen. Att all personal varit delaktig från första början har också varit betydelsefullt. – Jag kan som förskolechef initiera och beskriva hur vi kan göra en förändring men det måste finnas förståelse och vilja hos pedagogerna.

– Det vi har gjort är att vi har ändrat och brutit traditioner i förskolan, förutom ändrade skift så har våra arbetslag förändrats. Tidigare bestod dessa av tre pedagoger i en egen barngrupp men nu arbetar pedagogerna två och två och de kan arbeta i vilken barngrupp som helst.

Förändringen innebär att pedagogerna upplever en förbättrad arbetsmiljö genom minskad ljudnivå, mindre antal relationer och att de nu tar ut sina raster under dagtid och inte som tidigare i samband med passets avslut.
– Några pedagoger har funderat över varför inte förändringen genomförts tidigare. Det nya arbetssättet har uppskattats av föräldrarna och pedagogerna har fått positiv respons.

– Vi kan så klart inte slå oss till ro nu utan vi kommer fortsätta att justera och prövar oss fram, barngrupperna förändras ju över tid och en väl sammansatt barngrupp är en central del i arbetet, avslutar Kattis.

Kontakta gärna

Rektorn på din förskola

Alla förskolor