Avgifter för barnomsorg

I Kungsbacka kommun finns tre taxor för avgifter till barnomsorgen:

 • taxa för barn placerade i förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år
 • taxa för barn 3-5 år i allmän förskola
 • taxa för skolbarn 6-12 år i fritidshem och pedagogisk omsorg.

Du betalar avgift under 12 månader per år. Det vill säga även under sjukdom eller under semester och annan ledighet.

Beräkning av avgift och maxtaxa

Avgiftens storlek avgörs av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst, typ av omsorg, taxekategori, barnets ålder och antal barn i hushållet. Du ändrar dessa uppgifter i kommunens e-tjänst.

Med hushåll menas:

 • Ensamstående
 • Familjehemsföräldrar
 • Gifta personer
 • Sammanboende personer folkbokförda på samma adress, oavsett om de har gemensamma barn eller inte. 

Taxekategori

Du som har barn i åldern 1-5 år behöver uppge vilken så kallad taxekategori ditt barn tillhör. Vi behöver dessa uppgifter för att din faktura ska bli rätt. Det finns tre taxekategorier i kommunen.

 • Förskola: Barnet är mellan 1 - 3 år. Observera att ditt barn räknas som 3 år först från 1 augusti det år barnet fyller 3 år. Från 1 augusti behöver du byta taxekategori till antingen 3 - 5 åring under 15 h/v eller 3 - 5-åring över 15 h/v.
 • 3 -5 åring under 15 h/v: Ditt barn tillhör denna kategori från 1 augusti det år barnet fyller 3 år och har ett schema som är 15 timmar/vecka eller mindre.
 • 3 - 5 åring över 15 h/v: Ditt barn tillhör denna kategori från 1 augusti det år barnet fyller 3 år och har ett schema som är mer än 15 timmar/vecka.

Maxtaxa

Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften för plats i förskola och barnomsorg får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter. Enligt nationella bestämmelser räknas nivån på inkomsttaket för maxtaxa årligen upp med ett index. Kommunerna får samtidigt ett sänkt statsbidrag som motsvarar uppräkningen. 

Med utgångspunkt från uppräkningen av nivån på inkomsttaket och det sänkta statsbidraget gör vi en justering av avgiften. 

Ny avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från 1 januari 2022

Från och med 1 januari 2022 gäller avgiftsnivåerna nedan. Höjningen beror på att inkomsttaket 2022 höjs, från 50 340 kr till 52 410 kr per månad. 

I tabellen nedan ser du avgiften för ett hushåll med en sammanlagd inkomst på minst 52 410 kronor/månad. 

Förskola, pedagogisk omsorgAvgiftsgrund - procent av sammanlagd inkomst Högsta avgift 2021
Högsta avgift 2022
Barn 1*  3 %  1 510 kr  1 572 kr
 Barn 2  2 %  1 007 kr  1 048 kr
 Barn 3  1 %     503 kr     524 kr
 Barn 4  Ingen avgift    
Fritidshem      
Barn 1  2 %   1 007 kr  1 048 kr
Barn 2  1 %      503 kr     524 kr
Barn 3  1 %      503 kr     524 kr
Barn 4  Ingen avgift    

* yngsta barnet i hushållet räknas som barn 1, näst yngsta barnet som barn 2 och så vidare.

Allmän förskola och pedagogisk omsorg 

Från och med 1 augusti det året som barnen fyller 3 år till och med 31 juli det året barnen fyller 6 år har de rätt till 15 timmar per vecka avgiftsfri omsorg.
Om dessa barn behöver mer än 15 timmar/vecka så är högsta avgiften för dem följande.

Barn 3-5 årHögsta avgiften 2021 Högsta avgiften 2022 

Barn 1  3%

 1 155 kr  1 203 kr
Barn 2  2 %     770 kr    802 kr
Barn 3  1%     385 kr    401 kr
Barn 4  Ingen avgift Ingen avgift

* yngsta barnet i hushållet räknas som barn 1, näst yngsta barnet som barn 2 och så vidare.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsgrundande inkomst är hushållets gemensamma skattepliktiga månadsinkomst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet i enlighet med inkomstskattelagen. Följande inkomster räknas med:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man betalar skatt
 • Familjehemsföräldrars lön/löner och arvodesersättning
 • Pension (inte barnpension)
 • Livränta (skattepliktig, se kontrolluppgift)
 • Föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning
 • Vårdbidrag för barn, arvode den del som är skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag (familjepenning för värnpliktig)
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning mm för värnpliktiga
 • Överskott av näringsverksamhet(den inkomst av aktiv eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett)
 • Bilförmån (skattepliktig del)

En eller två fakturor

I Kungsbacka kan vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men inte lever tillsammans välja mellan att få varsin faktura på avgiften för barnomsorg eller en tar hela fakturan.

När vårdnadshavare valt var sin faktura beräknar vi avgiften på ett särskilt sätt. Utgångspunkten för beräkning av avgift vid var sin faktura är att förändringar i inkomsten hos en av vårdnadshavarna inte ska påverka den andra vårdnadshavarens avgift. Kontakta oss för mer information om var sin faktura.

Så gör du avgiftsberäkning vid varsin faktura 2022

Så göra avgiftberäkning vid varsin faktura 2021(pdf)

Så göra avgiftberäkning vid varsin faktura 2020 (pdf)

Räkna ut din avgift

Om du har e-legitimation kan du räkna ut din avgift i vår e-tjänst för barnomsorg. Beräkningen kan inte göras av vårdnadshavare som valt varsin faktura. I e-tjänsten kan du även se och ändra dina inkomstuppgifter.

E-tjänst för barnomsorg