Val och byte av skola

Val till skola och fritidshem med start hösten 2020 är stängd. Den 15 januari skickas placeringsbesked ut till de vårdnadshavare vars barn berörs. Därefter går det att använda blankett för att göra ett skolbyte.

Det var under november-december som vårdnadshavare till barn som börjar förskoleklass läsåret 2020/2021, eller börjar i en skola som inte erbjuder nästa årskurs kunde göra ett aktivt val om vilken skola de önskade.

Genom att delta i valet ökar vårdnadshavare chanser att få den skolplacering de önskar för ditt barn. På våra kommunala skolor finns alltid plats för barn på skola nära hemmet. I januari skickas besked om placering ut. 

Byte av skola

När ni ändrar barnets val utanför valperioden gäller skolbyte. Blankett finns för byte. Byte av skola kan inte genomföras om inte båda vårdnadshavarna godkänner ansökan och barnet får då stanna kvar på den skolan som den redan är placerade på.

Urvalsprinciper

För varje val används urvalsprinciper.

1. Särskilda skäl *

2. Eleven placeras enligt önskemål om plats finns på skolan. Elever vars vårdnadshavare inte har ansökt om plats placeras alltid på den skola nära hemmet som är knuten till elevens folkbokföringsadress (anvisad skola).

3. Vid fler sökande än platser tillämpas lottning.

Syskonförtur tillämpas inte.

*Exempel på särskilda skäl är att det finns/pågår en utredning om särskilt stöd eller ärende om kränkande behandling. Den digitala ansökan kompletteras med en skriftlig beskrivning av skälen i samband med ansökan till val av skola och skickas till Förskola & Grundskola, Syrengatan 1, 434 43 Kungsbacka och ska märkas Val av skola. Skäl som inkommer efter att skolvalet stängt kommer inte att beaktas.

Kommunal skola garanterar skolplats för elever 

Den kommunala skolan har till uppgift att garantera skolplats för barn och erbjuda plats på skola nära hemmet. Detta gäller för barn som är folkbokförda eller stadigvarande uppehåller sig i området.

Vårdnadshavare har alltid möjlighet att välja en annan kommunal skola, fristående skola eller skola i annan kommun.

I år gick valet att göras digitalt  med e-legitimation/ bankid för att logga in i vår e-tjänst. Kontakta din bank eller Skatteverket om du inte redan har e-legitimation. 

Viktigt att godkänna valet

Eleven är alltid garanterad plats på den skola som kommunen reservet plats på. Om ni vill ha den plats vi reserverat ska ni välja den skolan som nummer 1 i valet. Vårdnadshavare måste ändå göra tre val i skolvalet. Det finns alltid möjlighet att välja en annan kommunal skola, fristående skola eller skola i annan kommun.

Om inget val görs eller om vårdnadshavarna inte är överens placeras eleven på den skola där kommunen reserverat plats (anvisad skola).

  • På blankett ska båda barnets vårdnadshavare skriva under.
  • I det digitala valet måste även den andra vårdnadshavaren bekräfta godkänna valet och logga in. Bekräftelsen måste registreras inom ansökningsperioden för att ansökan ska kunna behandlas. 
  • Ansökan till fritidshem görs samtidigt med ansökan till skolan.

Reserverad plats på skola

Alla som ska välja förskoleklass har en reserverad plats på en skola som är knuten till elevens folkbokföringsadress. I år har några justeringar av vilka skolor som är knutna till folkbokföringsadressen gjorts. 

Barn som redan går på en skola som inte erbjuder nästa årskurs till årskurs 4, 6 eller 7 gör också ett val där plats reserveras på den högstadieskola som är nära den skolan barnet redan går på. Även här har gjorts justeringar. 

För att se reserverad plats på skola kan du söka i kartportalen.

Det går att ändra valet under perioden som skolvalet är öppet.

Barn som ska göra skolval till årskurs 4, 6 och 7 har en reserverad plats enligt följande:

  • Kaparskolan tar emot elever från Presseskolan, Fjordskolan och Iserås
  • Varlaskolan tar emot elever från Tingbergskolan , Björkris och Furulid
  • Hålabäckskolan tar emot elever från Gullregnskolan
  • Smedingeskolan tar emot från Fjäråsbräckaskolan och Gällingeskolan

Skolvalet inför läsåret 2020/2021

Berörda vårdandshavare bjuds varje år in till valet

De vårdnadshavare som har barn som berörs bjuds in för att delta i valet. Det går att välja tre skolor i valet. Efter ni gjort ert val placeras ditt barn och i januari får ni besked om placering. Barn är alltid garanterad plats på skola nära hemmet.

Blankett för att göra valet

Om du av någon anledning inte kan göra valet digitalt kan du ansöka på blankett. Vid ansökan på blankett ska båda vårdandshavarna skriva under. Skicka blanketten till Val av skola, Förskola & Grundskola, Syrengatan 1, 434 43 Kungsbacka.

Profilklasser

På vissa skolor finns inriktningen till profilklasser. Ansökan till profilklass lämnas direkt på blankett till skolan. Ni gör även en digital ansökan till den skola som ni vill att barnet ska gå om den inte kommer in på profilklass.

Fristående skola

Om ni sökt till fristående skolor behöver ni ange att ni sökt detta som ett val/alternativ i valet. De fristående skolorna har en egen antagning och köhantering. Läs mer på de fristående skolorna egna webbsidor.

Nyinflyttad

Du som flyttar in i Kungsbacka kommun kontaktar expeditionen på den skola du önskar och lämnar blanketten. 

Karta över skolor 

På kommunens webbkarta kan du under rubriken Kartlager samt därefter Barn & Utbildning välja filter för att visa de kommunala skolornas uttagningsområden. Klicka på länken för att komma till kartan och se vilken skola som är närmast. Karta med skolzon. En del områden har ändrats under året.

Skolskjuts

Det är viktigt att ni som är beroende av skolskjuts undersöker med kommunen vad ert eventuella val kan ha för effekter på skolskjutsen. Elever som valt annan skola än anvisad är inte garanterade skolskjuts till och från skolan. Läs mer om skolskjuts och våra regler. Här kan du läsa mer om skolskjuts

Mer information

På skolornas egna hemsidor hittar du all information om skolornas eventuella inriktningar, profiler och kontaktuppgifter. Du hittar hemsidorna via länken nedan.

Om du har frågor om e-tjänst eller ansökan kan du vända dig till kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt.