Frågor och svar om modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning

Här har vi samlat frågor och svar om modersmålsundervisning och studiehandledning.

I hur många språk har vi modersmålsundervisning i Kungsbacka?

Cirka 35 språk. De fem vanligaste språken är engelska, persiska/dari, arabiska, polska och thailändska. Verksamheten har idag cirka 1200 barn och elever från förskolan upp till gymnasiet. 

Hur många modersmålslärare finns det i Kungsbacka?

Det finns 65 modersmålslärare (augusti 18). 

Vad är skillnaden mellan förstärkt modersmålsstöd och modersmålsundervisning?

Förstärkt modersmålsstöd riktar sig till förskolan och förskoleklass. Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och undervisningen följer kursplanen för ämnet modersmål.

Vem ansöker om modersmålsstöd- eller undervisning?

I förskola och förskoleklass ansöker förskolechefen eller rektorn i samråd med vårdnadshavare. I grund- och grundsärskola ansöker vårdnadshavaren. Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan görs via e-tjänst och sker två gånger per läsår, inför höst och vårterminens start. 

Vad är studiehandledning?

Studiehandledning är en särskild insats, där en elev i grundskolan får hjälp med sina studier på sitt modersmål. Insatsen riktar sig till nyanlända, eller elever som rektorn bedömer behöver extra stöd för att följa undervisningen.

Vem ansöker om studiehandledning?

Rektorn beslutar om eleven behöver studiehandledning och gör ansökan.

Vad gör introduktionsteamet för nyanlända?

Introduktionsteam handleder och stödjer för- och grundskolor i mottagandet av nyanlända barn och elever. 

Hur länge är en elev nyanländ?

Den 1 januari 2016 införde Skolverket nya regler gällande nyanlända elevers skolgång. Bland annat infördes en definition av nyanländ. Med en nyanländ elev avses någon har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt i Sverige. Eleven ska ha påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hen fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige. 

Varför behöver inte elever som tillhör ett nationellt minoritetsspråk ha grundläggande kunskaper det språket?

Efter en ändring i skollagen har elever som tillhör de nationella minoriteterna en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket för få modersmålsundervisning.

Vilka är de nationella minoritetsspråken?

Samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Kan adopterade barn få modersmålsundervisning?

Ja, om de har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Vilka skyldigheter har kommunen?

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever i grundskolan och att man kan finna lämplig lärare. För minoritetsspråken romani chib, finska, samiska, jiddisch och meänkieli räcker det att minst en elev söker modersmålsundervisning. För att skapa tillräckligt stora grupper kan modersmålsundervisning samordnas mellan flera förskolor/skolor. 

Har Kungsbacka kommun fjärrundervisning i modersmål?

I Kungsbacka kommun kan undervisningen ske via (finns) fjärrundervisning (via dator/ipad). Skolan måste då utse en handledare som har tillsyn över eleven. Reviderat

Vem vänder jag mig till för frågor om en elevs modersmålsundervisning?

För förskola och förskoleklass, vänd dig i första hand till barnets förskolechef eller rektor. För grund- och grundsärskola, vänd dig i första hand till elevens rektor.

Kontakta gärna