Skolresor och skolskjuts

Elever kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan, här hittar du vilka regler som gäller.

Skolskjuts för elever i grundskolan

Elever har rätt till skolskjuts om de bor inom respektive skolas upptagningsområde och har det avstånd som krävs från hemmet till skolan eller från hemmet till närmaste hållplats:

  • 2 km för förskoleklass - årskurs 3
  • 3 km för årskurserna 4-5
  • 4 km för årskurserna 6-9

Bedömning av elevens avstånd till skolan görs utifrån att de kan ta sig till och från sin ordinarie skola via lokala gator, gång- och cykelvägar som bedömts vara trafiksäkra. Avståndsbedömningen för elever i förskoleklass - åk 3 beräknas utifrån att de inte ska cykla eller gå efter allmän väg.

Läs mer om skolskjuts för elever i grundskolan

Resebidrag för elever som läser på gymnasiet eller påbyggnadsutbildning

Resebidrag lämnas till heltidsstuderande elever inom gymnasial utbildning, påbyggnadsutbildning eller grundläggande vuxenutbildning. Bidraget beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Resebidrag är till för dagliga resor mellan bostad och skola. Med bostad menas folkbokföringsadressen eller inackorderingsadressen. Resebidrag betalas ut i första hand som busskort. 

Utom och inom GR

Elever som går i gymnasieskola utanför Göteborgsregionen (GR), grundläggande vuxenutbildning eller folkhögskola söker resebidrag på särskild blankett. 

Går du däremot på en friskola eller på en kommunal skola i en annan kommun kommer du att få ditt skolkort hemskickat. Hemkommunen hanterar skolkortsbeställningen för alla sina elever oavsett i vilken kommun eller skola som eleven går i.

Läs mer om skolskjuts för elever i gymnasiet