Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens mark- och vattentillgångar. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Ny översiktsplan - vårt framtida Kungsbacka

Kommunfullmäktige fattade beslut om översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka 9 november 2021. I december kan den vinna laga kraft och bli giltig. Den nya översiktsplanen är helt digital och finns tillgänglig via kartan. 

Läs mer: Vårt framtida Kungsbacka - ny översiktsplan

Därför har vi en översiktsplan

Översiktsplanen visar var kommunen ska ha en aktiv samhällsplanering, var bostäder kan byggas och verksamhetsområden utvecklas. Den visar också hur riksintressen och allmänna intressen tillgodoses.

Översiktsplanen talar om var det är lämpligt att nya detaljplaner tas fram. Utanför detaljplanelagt område styrs ny bebyggelse av översiktsplanens riktlinjer och en allmän lämplighetsbedömning i det enskilda ärendet.

Fördjupningar och tillägg

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen som antogs 2006 finns och gäller för Tjolöholm (2008), Kungsbacka (2009) och Åsa (2013). Tillägg för vindkraft finns sedan 2012.