Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Ny översiktsplan - vårt framtida Kungsbacka

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är igång. Den nya översiktsplanen är helt digital och finnas tillgänglig via kartan. Översiktsplanen beräknas bli antagen under 2021. 

Läs mer: Vårt framtida Kungsbacka

ÖP06 - gällande översiktsplan

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta beslut om översiktsplanen anses aktuell. Översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, antogs i april 2006 och ska vara aktuell i minst tio år.

Översiktsplanen visar var kommunen ska ha en aktiv samhällsplanering, var bostäder kan byggas och verksamhetsområden utvecklas. Den visar också hur riksintressen och allmänna intressen tillgodoses.

Översiktsplanen talar om var det är lämpligt att nya detaljplaner tas fram. Utanför detaljplanelagt område styrs ny bebyggelse av översiktsplanens riktlinjer och en allmän lämplighetsbedömning i det enskilda ärendet.

ÖP06 finns tillgänglig som pdf och bok. Pdf:en hittar du nedan och boken finns tillgänglig i vårt kundcenter Kungsbacka direkt i stadshuset.

Fördjupningar och tillägg

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen som antagits efter 2006 finns avseende Tjolöholm (2008), Kungsbacka (2009) och Åsa (2013). Tillägg för vindkraft finns sedan 2012. Utöver dessa finns sedan tidigare fördjupningar för Älvsåker-Anneberg (1995) och Särö (1999).

Översiktsplanen är aktuell

Beslut om att översiktsplanen är aktuell togs av kommunfullmäktige den 23 oktober 2018. Beslutet och underlagsmaterialet finns nedan. 

När och hur mycket ska kommundelarna växa?

Svaret på den frågan hittar du i Mål för bostadsbyggande, en strategi för bostadsbyggandet i kommunen. Dokumentet hittar du nedan.