Aktuella projekt i Kullavik

Nu kan du tycka till

Samråd till 12 oktober 2021

Detaljplan för skolverksamheter och bostäder

Fastighet: Kyvik 5:333 m.fl

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom fastighet Kyvik 5:33 m fl. i Kullavik. Samrådet pågår mellan 21 september och 12 oktober 2021. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 12 oktober 2021. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Välkommen på samrådsmöte

Vill du veta mer om planerna för skolverksamhet och bostäder är du välkommen på samrådsmöte. 

  • 30 september, klockan 17:30

Mötet hålls digitalt via Teams. Anmäl dig senast tisdag 28 september.

Anmäl dig här: Anmälan till samrådsmöte

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för befintlig skolverksamhet att fortsätta bedriva sin verksamhet och samtidigt ge möjlighet för att området i en framtid skulle kunna omvandlas till ett bostadsområde. Vidare är syftet att säkerställa ett bevarande av kulturhistoriska värden på en äldre byggnad inom planområdet.

Intentionen med planförslaget är i första hand att inte göra några förändringar i området, utan ge möjlighet för en bygglovsansökan för befintlig verksamhet. Planen ger möjlighet för befintlig skolverksamhet att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Planen medför inga ytterligare byggrätter jämfört med vad som finns möjlighet för idag. Skolbyggnad och bostäder kommer inte kunna finnas samtidigt på platsen. Om området i en framtid görs om till bostäder kommer skolverksamheten att avslutas.

Planområdet omfattar en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Skolbyggnaden i den nordöstra delen av planområdet omfattar en skolbyggnad från mitten av 1800-talet.

Planen går i linje med gällande översiktsplan för Kungsbacka kommun.

Tidplan

  • Samråd – september-oktober 2021
  • Granskning – fjärde kvartalet 2021
  • Antagande – andra kvartalet 2022

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna