Aktuella projekt i Onsala

Skällared 3:55, Hamnkrogen i Gottskär

Aktuellt

Arbetet med den nya detaljplanen för Skällared 3:55, Hamnkrogen i Gottskär, pågår och vi arbetar utifrån målet att kunna hålla samråd under våren 2020. Under tiden för samråd kan berörda sakägare och myndigheter lämna synpunkter på förslaget.

Inom ramen för detaljplanens framtagande låter vi göra ett antal utredningar. Exempelvis undersöks hur de geotekniska förhållandena är på land och i vattnet. Vi kommer också göra en miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning

Gottskärs Havsbad AB, har förvärvat den stora fastigheten i Gottskär som i dagligt tal kallas Hamnkrogen. Företaget vill genomföra en total omvandling av fastigheten. Kommunen har därför tagit fram ett planprogram för fastigheten.

Planprogrammet innebär att befintliga byggnader rivs och ger plats till ett 50-tal bostäder, verksamhetslokaler, ett stort parkeringsgarage under de nya husen, flytt av restaurangen till en egen byggnad vid vattnet, ett bryggstråk från hamnplanen mot Utholmen samt en ny småbåtshamn.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna