Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

Vi skapar en renare, friskare Kungsbackafjord med framtidens avloppsrening. Med utbyggnaden av Hammargårds reningsverk gör Kungsbacka sin enskilt största satsning på en hållbar utveckling för framtiden.

Just nu pågår planeringen för en uppgradering av Hammargårds avloppsreningsverk. Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening. Målsättningen är att ligga i internationell framkant när utbyggnaden är klar, preliminärt tidigast 2026.

Beslutet om uppdraget togs av nämnden för Teknik i december 2018, se Dokument nedan.

Ökande invånarantal

Orsaken till utbyggnaden är att Kungsbackas befolkning ökar. Hammargårds avloppsreningsverk tar idag emot avloppet från motsvarande 41 000 personer, och har tillstånd för 52 000. Den framtida belastningen på verket prognostiseras till 61 000 år 2035 och 78 000 år 2050. Med en säkerhetsmarginal på cirka 20 procent (ifall Kungsbacka skulle växa mer än prognoserna) innebär det att den kommunala avloppsreningen behöver dimensioneras för 75 000 år 2035 och 95 000 år 2050.

Olika alternativ

Det renade vattnet från Hammargård släpps idag ut i den nedre delen av Kungsbackaån som mynnar i Kungsbackafjorden. Eftersom miljön i Kungsbackafjorden är känslig och ett Natura 2000-område har en förstudie (se Dokument nedan) listat olika alternativ för ökning av kapaciteten på kommunens avloppsrening:

  • att ersätta Hammargård och bygga ett nytt verk på en annan plats i kommunen, med utlopp i Kattegatt.
  • att bygga en lång ledning (utloppstub) genom hela Kungsbackafjorden för att släppa ut det renade vattnet i Kattegatt.
  • att utöka och modernisera verkets process till en högre grad av rening så att havsmiljön i Kungsbackafjorden inte påverkas negativt.

Av de olika alternativen har vi beslutat oss för det sistnämnda, att uppgradera Hammargård. Det har fördelen att ingen ny mark behöver exploateras och inga nya ledningar behöver dras. Det är också det billigaste alternativet. I uppdraget ingår att titta på att det nya verket även ska kunna rena avloppsvattnet från läkemedelsrester, något som inte sker idag.

Kostnad

Kostnaden för det nya avloppsreningsverket beräknas ligga i storleksordningen 400-500 miljoner kronor. Det blir den största enskilda miljöinvesteringen i Kungsbacka kommun på flera decennier.

Ett reningsverk bekostas inte av skattemedel utan finansieras genom VA-taxan. Beroende på den slutgiltiga kostnaden beräknas det nya verket innebära en taxehöjning på mellan 4 och 5 procent årligen under fem år, utöver ordinarie taxehöjningar. Höjningen av taxan börjar tidigast 2022.

Tidsplan

Under 2019/20 tog vi fram det slutliga underlaget för en ansökan om miljötillstånd. Ansökan skickades in till länsstyrelsen i februari 2021. Besked om tillstånd beräknas kunna komma under 2022. Efter besked om miljötillstånd planerar vi att gå ut med förfrågningsunderlaget för upphandlingen av entreprenaden. Byggstart förmodligen 2023, och verket skulle kunna vara i drift 2026.

Samråd

Samråd inför ny tillståndsansökan genomfördes 2020-05-25 till 2020-06-16. Läs mer i Samrådsunderlag 25 maj 2020 (under Dokument)

Relaterat

Kungsbackas största miljösatsning

Vi testar att rena avloppet från läkemedelsrester

På väg mot framtidens avloppsrening

Kontakta gärna

Projektledare Mathias Pedersen
0300-83 88 81
mathias.pedersen@kungsbacka.se

Projektledare Joakim Ekberg
0300-83 50 24
joakim.ekberg@kungsbacka.se